Artiste

Yoshitake

Sugimoto

Japon, 1944

Graphiste